برای  برنامه نویسی ++c در لینوکس کافی است که کد برنامه را در یک ادیتور ساده مثل vim یا gedit نوشته و  آن را با پسوند cpp ذخیره کنید.

سپس در ترمینال به مسیری که در آن فایل را ذخیره کرده اید رفته و دستور زیر را اجرا کنید:

 g++ filename

به جای filename نام فایل مربوطه را بنویسید. اگر کامپایل کردن موفقیت آمیز بوده باشد، ++g یک فایل خروجی به نام  a.out می دهد.

اگر می خواهید نام فایل خروجی برنامه را تغییر دهید:

    g++ filename -o outputfile

جای outputfile نام فایل خروجی را قرار دهید.

برای این که ++g تمامی warning ها را نشان دهد هنگام کامپایل پارامتر Wall را بزنید 

Wall-

اگر می خواهید برنامه را در آینده debug کنید، پارامتر g را در ترمینال بزنید

g-

برای اجرا کردن  debugger: 

gdb outputfile

برای گذاشتن breakpoint :

b numberline

برای اجرا کردن برنامه: 

run

برای step درون یک تابع:

step

برای step over کردن (نرفتن به درون تابع):

next

برای دیدن مقدار یک متغیر:

print variablename

منابع:

cs.baylor.edu/~donahoo/tools/gdb/tutorial.html

courses.cs.washington.edu/courses/cse373/99au/unix/g++.html