متاسفانه در تاریخ  1393/3/11 سایت توسط یکی از ادمین های سایت های رقیب هک شد... که با تلاش های بنده و دیگر ادمین های سایت کنترل سایت به دسترس برگشت...  فقط آقای ادمین اچ.اف.ان آماده پاسخ ما باش...