• نسخه ی ۳۲ بیتی کریو کلاینت رو دانلود کنید
 • پکیج های زیر رو دانلود و نصب کنید:
sudo apt-get update
sudo apt-get install devscripts make patch build-essential libc6:i386 libgcc1:i386 libstdc++6:i386 libssl1.0.0:i386 libuuid1 debconf vim
 • فایل videbcontrol.sh رو از اینجا دانلود کنید، این اسکریپت وظیفه ی تهیه ی نسخه ی سازگار با نسخه ی ۶۴ بیت رو به عهده داره، میتونید از دستور زیر برای دانلود این فایل هم استفاده کنید
wget http://gist.github.com/chetan/1410666/raw/c2bb08d1a7fef0992242e8defbb7a58328d36367/videbcontrol.sh
 • به فایلی که دانلود کردید دسترسی اجرایی بدید:
chmod +x videbcontrol.sh
 • آدرس فایل deb. مربوط به کریو کنترل رو بدید به اسکریپتی که دانلود کردید:
./videbcontrol.sh kerio-control-vpnclient-8.1.1-1019-p1-linux.deb
 • با اجرای این اسکریپت، در ویرایشگر vim می تونید وابستگی های (Dependencies) این بسته رو تغییر بدید تا با سیستم ۶۴ بیتی سازگار بشه، در این قسمت باید قسمت هایی رو تغییر بدید:
  • خطی که عبارت Architecture: i386 رو داره رو به Architecture: amd64 تغییر بدید، داریم اعلام میکنیم که معماری این پکیج ۶۴ بیتی هسن
  • باید اشاره کنیم برای بعضی از پکیج ها از نسخه ی ۳۲ بیتی استفاده کنه مثل :libc6:i386libgcc1:i386libstdc++6:i386libuuid1:i386

در نهایت با اعمال تغییرات، چیزی شبیه به متن زیر خواهید داشت:

Package: kerio-control-vpnclient
Source: kerio-control
Version: 8.1.1.1019.patch1-1
Architecture: amd64
Maintainer: Kerio Technologies <info@kerio.com>
Installed-Size: 6988
Depends: libc6:i386 (>= 2.8), libgcc1:i386 (>= 1:4.1.1), libstdc++6:i386 (>= 4.2.1), libuuid1:i386 (>= 2.16), debconf (>= 0.5), openssl, procps
Conflicts: kerio-kvc
Replaces: kerio-kvc
Section: non-free/admin
Priority: optional
Description: Kerio VPN client
 Internet access management for corporate networks.
 This package contains the Kerio VPN client.
 • برای خروج از vim و ذخیره ی تغییرات از ترکیب کلید  Esq:wq<ENTER>  استفاده کنید (بعد از فشرن کلید Escکلیدهای:wq را بزنید و بعد از اون Enter)
 • یک فایل deb جدید با نام kerio-control-vpnclient-8.1.1-1019-p1-linux.modfied.debایجاد میشه
 • با دستورات زیر فایل جدید ایجاد شده رو نصب کنید:
mv kerio-control-vpnclient-8.1.1-1019-p1-linux.deb kerio-control-vpnclient-8.1.1-1019-p1-linux.deb.orig
mv kerio-control-vpnclient-8.1.1-1019-p1-linux.modfied.deb kerio-control-vpnclient-8.1.1-1019-p1-linux.deb

sudo dpkg -i kerio-control-vpnclient-8.1.1-1019-p1-linux.deb

sudo /etc/init.d/kerio-kvc restart

 

الان باید کریو بدون ایجاد هیچ مشکلی نصب شده باشه.

من این مراحل رو دنبال کردم و مشکلی برام بوجود نیومد، البته قبلش مجبور شدم چک کنم کدوم پکیج ها حذف شدن و همه ی اونها رو از اول نصب کردم.

 

فایل videbcontrol.sh

اگر به هر دلیلی نتونستید به Gistی که قبلاً لینکش رو دادم دسترسی داشته باشید، محتویات فایل اسکریپت رو اینجا قرار میدم:

#!/bin/bash

# usage: save as 'videbcontrol.sh'; chmod 755 videbcontrol.sh; ./videbcontrol.sh foo.deb
#
# from: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=636724

if [[ -z "$1" ]]; then
 echo "Syntax: $0 debfile"
 exit 1
fi

DEBFILE="$1"
TMPDIR=`mktemp -d /tmp/deb.XXXXXXXXXX` || exit 1
OUTPUT=`basename "$DEBFILE" .deb`.modfied.deb

if [[ -e "$OUTPUT" ]]; then
 echo "$OUTPUT exists."
 rm -r "$TMPDIR"
 exit 1
fi

dpkg-deb -x "$DEBFILE" "$TMPDIR"
dpkg-deb --control "$DEBFILE" "$TMPDIR"/DEBIAN

if [[ ! -e "$TMPDIR"/DEBIAN/control ]]; then
 echo DEBIAN/control not found.

 rm -r "$TMPDIR"
 exit 1
fi

CONTROL="$TMPDIR"/DEBIAN/control

MOD=`stat -c "%y" "$CONTROL"`
vi "$CONTROL"

if [[ "$MOD" == `stat -c "%y" "$CONTROL"` ]]; then
 echo Not modfied.
else
 echo Building new deb...
 dpkg -b "$TMPDIR" "$OUTPUT"
fi

rm -r "$TMPDIR"

منبع آموزش