tar مخفف واژه tape archive از ابزار های  تحت command-line سیستم عامل های مبتنی بر یونیکس و شبیه به یونیکس (unix-like) است که برای فشرده سازی فایل ها و بک آپ گرفتن از آن استفاده می شود.

۱: ساخت آرشیو tar

/tar cvf archive_name.tar dirname

توضیحات سوییچ ها:

 ساخت آرشیو جدید: c-

لیست کردن فایل های پروسس  شده:v-

ایندر ادامه اسم آرشیو آمده:f-

در واقع می توانید سوییچ ها را به صورت تکی و همراه با دش بنویسید اما برای راحتی کار می توانید آن ها را کنار هم بنویسید.

این دستور یک آرشیو فشرده نشده با پسوند tar. می سازد.

برای ساخت آرشیو با فرمت tar.gz. :

/tar cvzf archive_name.tar.gz dirname

توضیحات سوییچ ها:

سوییچ z- آرشیوی با فرمت tar.gz. می سازد.

 

برای ساخت آرشیو با فرمت tar.bz2. :

/tar cvjf archive_name.tar.gz dirname

توضیحات سوییچ ها:

سوییچ j- آرشیوی با فرمت tar.bz2. می سازد.

 

۲:از حالت فشرده خارج کردن(untar)

tar xvf archive_name.tar

tar xvfz archive_name.tar.gz

tar xvfj archive_name.tar.bz2

دستور اول برای فایل های tar  دستور دوم برای فایل های tar.gz و دستور سوم رای فایل های tar.bz می باشد.
 
۳: لیست کردن فایل های مو جود در آرشیو
tar tvf archive_name.tar
tar tvfz archive_name.tar.gz
tar tvfj archive_name.tar.bz2
دستور اول برای فایل های tar  دستور دوم برای فایل های tar.gz و دستور سوم رای فایل های tar.bz می باشد.
هم چنین این کار ها را می توانید با ابزار less نیز انجام دهید : 
less archive_name.tar 
۴:اکسترکت کردن یک فایل یا دایرکتوری از آرشیو
فایل:
tar xvf archive_file.tar /path/to/file
tar xvfz archive_file.tar.gz /path/to/file
 tar xvfj archive_file.tar.bz2 /path/to/file
دستور اول برای فایل های tar  دستور دوم برای فایل های tar.gz و دستور سوم رای فایل های tar.bz می باشد.
فولدر:
/tar xvf archive_file.tar /path/to/dir
/tar xvfz archive_file.tar /path/to/dir
/tar xvfj archive_file.tar /path/to/dir
برای چند دایرکتوری:
tar xvf archive_file.tar /path/to/dir1/ /path/to/dir2/
۵:اکسترکت کردن یک نوع از فایل ها
'tar xvf archive_file.tar --wildcards '*.mp3
دستور زیر تمام فایل های mp3 آرشیو را راستخراج می کند.
 
۶:اضافه کردن فایل یا فولدر به آرشیو
tar rvf archive_name.tar newfile
/tar rvf archive_name.tar newdir
دستور اول برای اضافه کردن فایل و دومی برای اضافه کردن فولدر است.
 
توجه کنید که نمی توان فایل به آرشیو های فشرده شده مثل tar.gz یا tar.bz2 اضافه کرد.
 
۷:حذف کردن فایل از آرشیو
 tar -vf archive_name.tar –delete file_name
منبع: