هر کسی که بخواد یک کاری کند، دست کم باید با آن کار یک آشنایی کوچکی داشته باشد. حالا کار می تواند کوچک باشد مثل نوشتن یا بزرگ مثل ساختن خانه. لینوکس هم همین طور است. اگر می خواهید که لینوکس کار درست و حسابی شوید لازم است کمی با اصلاحات و ... آن آشنا شوید. می خواهید شروع کنید؟ پس دست به کار شوید!...