قسمت دوم آموزش پایتون...

تمرین جلسه ی قبل را حل کردید اگر حل نکردید حل کنید و جواب آن را در زیر مشاهده کنید.

print(20*'salam')

این تمرین تمرین بسیار ساده ای بود و با 1خط می توان آن را نوشت، طبق این برنامه 20بار چاپ می شود salam

حالا این هفته می خواهیم به شما استفاده از شرط if را آموزش دهیم.

با این دستور می توانیم ساختار اگر به برنامه های خود اضافه کنیم. مثال:

if(1>2):
  print('salam')

*برای نوشتن دستورهای داخل هر شرط باید یک Tab از آغاز خط فاصله بگیرید*

برای داخل if می توانید از متغیرها و عبارات ریاضی هم کمک بگیرید. مثال:

a='geek'
geek=a
if(a==geek):
   print('geeklearning is best')

در عبارات پایتون علامت ها به این شکلند:

علامت مساوی:

if(a==geek):
   print('geeklearning is best')

علامت نامساوی:

if(a!=geek):
   print('geeklearning is best')
کوچکتر یا مساوی:
if(a<=geek):
   print('geeklearning is best')
بزرگتر یا مساوی:
if(a>=geek):
   print('geeklearning is best')
'و' منطقی:
if(a==geek and 6>b):
   print('geeklearning is best')
'یا' منطقی:
if(a==geek or 6>=geek):
   print('geeklearning is best')
'نه' منطقی:(دستوری که باعث می شود عبارت جلوی آن دقیقا برعکس استفاده شود)
مثلا عبارت زیر:
if(not a==geek):
   print('geeklearning is best')
یعنی:
if(a!=geek):
   print('geeklearning is best')
*not در موقعی بکار می رود که شما در متن برنامه تان می فهمید باید شرطی که نوشتید را برعکس کنید و اگر شرطتان طولانی باشد خیلی کار سختی است که بخواهید همه ی شرط را برعکس کنید و با گذاشتن یک not در ابتدای آن می توانید و یک جفت پرانتز در ابتدا و انتها ی آن به  به را حتی از برعکس شده ی آن استفاده کنید.*
 
توان:
 
if(a**2==geek):
   print('geeklearning is best')
 
ضرب:
 
if(a*5==geek):
   print('geeklearning is best')
 
تقسیم:
 
if(a/b==geek):
   print('geeklearning is best')
 
تفریق:
 
if(a-2==geek-learning):
   print('geeklearning is best')
 
جمع:
 
if(a+25==geek+123):
   print('geeklearning is best')
 
باقی مانده ی دو عدد بر هم:
 
if(a%2==geek):
   print('geeklearning is best')
*برنامه ی بالا یعنی اگر باقی مانده  متغیر a بر 2 مساوی شد با متغیر geek چاپ کند گیک لرنینگ بهترین است*
 
تقسیم دو عدد بدون به دست آوردن اعشار:
 
if(a//25==geek):
   print('geeklearning is best')
*یعنی اگر a برابر با 40 باشد حاصل مساوی 1 می شود و اعشار تقسیم نمایان نمی شود.
 
*علامت های ** و * و / و - و + و %  و  // بیرون از شرط هم قابل استفاده اند*
 
برای اینکه از کاربر متن ورودی دریافت کنیم به شکل زیر عمل می کنیم:
 
 
geek=input()

*در بالا در متغیری با نام geek متن ورودی کاربر ذخیره می شود* 

و اگر بخواهیم از کاربر عدد صحیح بگیریم:
 
a=int(input())

و اگر بخواهیم عددی اعشاری یا صحیح بگیریم می توانیم به این شکل عمل کنیم:

 
a=float(input())

*اگر input() را به تنهایی بنویسیم ولی کاربر عدد وارد کند اگر بخواهیم بعدا این متغیر را وارد عملیات ریاضی کنیم دچار مشکل می شویم چون برنامه این متغیر را به عنوان متن حساب کرده است*

*می توانیم برای اینکه به کاربر گفته شود چه چیز وارد کند بنویسیم*:

 
a=input('Enter your age: ')
 

حالا به کمک دستورهای آموخته شده برنامه ای می نویسیم که سه عدد بگیرد و میانگین آن ها را چاپ کند:

 
a1=int(input('Enter number: '))
a2=int(input('Enter number: '))
a3=int(input('Enter number: '))
print((a1+a2+a3)/3)
تمرینات:
1.برنامه ای بنویسید که دو عدد گرفته و خارج قسمت صحیح (بدون اعشار) و باقی مانده تقسیم اولی بر دومی را بنویسید.
2.برنامه ای بنویسید که عدد پی را از رابطه ی زیر حساب کند و بنویسد.
3.برنامه ای بنویسید که با گرفتن r، محیط و مساحت دایره ای به شعاع r را حساب کند. عدد پی را از رابطه ی بالا حساب کنید(استفاده ی مستقیم از عدد پی ممنوع!)
4.برنامه ای بنویسید که دو عدد بگیرذ و الگوریتم زیر را 4 مرتبه اجرا کند. در هر مرحله حاصلضرب دوعدد را محاسبه کرده سپس این مقدار را با عدد کوچکتر جایگزین کند و در نهایت دو عدد چاپ کند. مثلا برای دو عدد 2 و 3 در نهایت باید چاپ کند 1944,108 چرا که مراحل به شکل زیر است.
2و3=>3و6=>6و18=>18و108=>108و1944
5.برنامه ای بنویسید که عدد سه رقمی از کاربر بگیرد و یکان، دهگان و صدگان آن را به صورت جداگانه چاپ کند.
6.برنامه ای بنویسید که عدد سه رقمی بگیرد و به جای ارقام صفر موجود در عدد رقم پنج قرار دهد و در نهایت عدد را چاپ کند. دقت کنید در نهایت باید یک عدد چاپ کند نه سه رقم جدا. مثلا برای ورودی 302 خروجی باید عدد 352 باشد.

جلسه دوم به پایان رسید اگر مشکلی تا اینجا داشتید یا خواستید جواب تمرینها را بگیرید به ایمیل زیر پیغام دهید:

mahdiamiri36@gmail.com