استفاده از حلقه ی شرطی در پایتون...

حلقه های اصلی دو نوعند، در این مطلب به حلقه ی شرطی اشاره می کنم. (حلقه های دیگر مثل حلقه ی درخت توابع بازگشتی یا حلقه های داخلی آرایه های چندبعدی را انشالله بعدا خواهم گفت...)

 

ساده ترین راه برای بوجود آوردن حلقه :   (پس از آموزش آرایه راه های ساده تری خواهیم گفت)

1. می گویید تا زمانی که شرطی برقرار است فلان عملیات را انجام بده.

A=5
B=15
while A!=B:
   A=A+1

در برنامه ی بالا حلقه چند بار انجام می شود؟

برنامه تا زمانی که A و  B نامساوی هستند یکی به A اضافه می کند، پس حلقه ی While دقیقا به اندازه ی اختلاف A و B یعنی 10 بار اجرا می شود.

حالا در برنامه ی زیر حلقه چند بار اجرا می شود؟
A=5
B=15
while A!=B:
   B=B-1
   A=A+1

 

*چند عملگر بدرد بخور در حلقه ها:

 
A=A+1    ====>     A+=1
A=A-1    ====>     A-=1
A=A*2    ====>     A*=2
A=A**2    ====>     A**=2
A=A/2    ====>     A/=2
A=A//2    ====>     A//=2
A=A%2    ====>     A%=2

 

 *معمولا در حلقه هایی که تعداد بار اجرا را می دانیم (تعداد بار اجرا=X) متغیری که با استفاده از کم یا زیاد کردن آن به تعداد اجرای مطلوب در حلقه می رسیم، می گویند شمارنده و اغلب موارد اسمش را I یا Count می گذارند.